Управителният съвет на БНБ взе решение за увеличаване на капиталовите буфери на банките от 1-ви април 2020-а година до 1% от кредитни рискови експозиции в Република България.

Основното предназначение на капиталовите буфери на банките, или нивото на антицикличния капиталов буфер, е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж.

Нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, остава 0% до края на третото тримесечие на 2019 година, след което се повишава до 0,5% до края на първото тримесечие на 2020-а година, като при необходимиост Българската народна банка може да вземе решение и за по-ранно увеличение на буфера.

БНБ отчита, че към края на четвъртото тримесечие на 2018 година изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 95,4%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-44,0 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Същевременно вземанията на местната банкова система от неправителствения сектор продължават да нарастват със сравнително високи за последните години темпове, особено в сегмента на кредитите за домакинства. В периоди на засилено кредитиране е възможно да започне постепенно натрупване на циклични рискове, които да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален бъдещ спад на икономическата активност и/или нарастване на лихвените проценти.

От ключово значение за способността на кредитните институции да посрещнат без затруднения последствията от евентуално влошаване в икономическата среда е поддържането на силна капиталова позиция. Увеличаването на нивото на антицикличния капиталов буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на кредитните институции към бъдеща реализация на кредитен риск, отбелязва БНБ.