Управителният съвет на БНБ взе решение днес за разрешаване преобразуването на Търговска банка "Виктория" ЕАД чрез вливане в "Инвестбанк" АД по реда на чл. 262 от Търговския закон.

"Инвестбанк" АД ще стане универсален правоприемник на всички права и задължения, включени в имуществото на Търговска банка "Виктория" ЕАД, от момента на вписване на вливането в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.