През първото полугодие на 2018 г. бяха завършени 4 тематични инспекции и започнаха 5 инспекции, 4 от които продължават след края на отчетния период. Това става ясно от Отчет на БНБ за първото шестмесечие на 2018 година.

Основна тяхна цел е преглед на процесите и системите за управление и механизмите за контрол, засягащи конкретни рискове и области в банките, и по-специално кредитният риск и рискът от концентрация на кредити. Оценката на ефекта от тези рискове беше обвързана също с отражението им върху капиталовата позиция. За допълване на оценката на рисковия профил на някои проверени кредитни институции в обхвата на инспекциите бяха включени допълнителни елементи, като бизнес модела и вътрешното им управление, отразяващи се върху цялостната оценка на тяхната жизнеспособност, пише още в отчета.

През полугодието бе извършена и извънредна инспекция по повод заявени съществени промени в прилагания вътрешнорейтингов модел. Важен елемент от проверките на място беше проследяването на степента на изпълнение на надзорни мерки, наложени при предишни инспекции.

Констатирано беше по-добро управление и механизми за контрол върху кредитния риск, които при предишни инспекции са оценени негативно и/или са установени слабости и нарушения. В резултат от изпълнението на някои препоръки бе отчетено подобрение в системите за вътрешно управление на рискове, свързани с положителни промени във вътрешни правила и процедури, както и в тяхното оценяване и отчитане за надзорни цели. Същевременно все още се наблюдава недостатъчна ангажираност на ръководствата на някои банки в управлението на кредитния риск, намиращо израз в цялостно или частично неизпълнение на препоръки за преодоляване на повтарящи се слабости в класификацията и отчитането на кредитни експозиции, признаването и отчитането на приемливи обезпечения за целите на провизирането и коректното им докладване в съответните отчети. Запазва се необходимостта някои банки да подобрят цялостния си подход спрямо процеса на вътрешен анализ на рисковете и адекватността на капитала.

Недостатъчно изпълнени остават надзорни предписания да се разработи и приеме методология за изготвяне на документацията за вътрешен анализ на адекватността на капитала и на подходите за вътрешна оценка на устойчивостта в условията на стрес и в системите за управление и оценка на вътрешно присъщите рискове да се включат всички значими рискове с оглед адекватното им отражение в капиталовата адекватност и капиталовото планиране. С цел подобряване на кредитната дейност и системите за оценка, мониторинг и управление на кредитния риск, включително правилата, регламентиращи тези процеси и процедури, въз основа на констатации от инспекциите бяха изготвени надзорни доклади, които включват препоръки към ръководствата на проверените банки.

Препоръките се фокусират върху необходимостта да се подобри качеството на анализите за кредитоспособност на заемополучателите и причините за промени в условията по кредитните сделки; класифицираните кредитни експозиции да се отразяват в съответствие с регулаторната рамка; своевременно да се идентифицира рискът от концентрация и големите експозиции да се отчитат в надзорната отчетност; а също да се анализира нуждата от допълнителен капитал в рамките на ВААК за покритие на риска от концентрация. На база резултатите от проверки, засягащи вътрешното управление и бизнес модела на някои банки, беше препоръчано извършване на промени в рискови и бизнес стратегии, определяне на адекватни лимити за поемане на кредитен и пазарни рискове и други. Изготвени бяха и предписания за подобряване ефективността на различни комитети, подпомагащи дейността на ръководните органи с контролни функции, съобщават още от Централната банка.