Централната прогноза на БНБ е, че реалният БВП на България ще се понижи с 8.5% през 2020 г., което ще се определя главно от спад на частното потребление (принос с -3.4 процентни пункта) и на инвестициите в основен капитал (принос с -3.2 процентни пункта) и в по-малка степен от негативния принос на нетния износ (с -2.6 процентни пункта). След това очакваме постепенно възстановяване. Това става ясно от публикувания втори брой на тримесечното издание на БНБ "Икономически преглед".

Данните към 17 юни показват, че през второто тримесечие на 2020 г. следва да се очаква един от най-големите в ретроспективен план годишни спадове на БВП в България.

БНБ обаче предупреждава, че съществува голяма несигурност по отношение на мащаба на икономическия шок през този период.

В анализа се посочва, че съществува 60% вероятност спадът на реалния БВП през текущата година да е в интервала от -4.1% до -13.1%. Факторите, които могат да повлияят на развитието на спада към по-ниските или към по-високите нива, са детайлно представени в отделна глава на изданието.

Централната банка очаква частното потребление да се понижи с 5.3% през 2020 г. в съответствие с прогнозираното влошаване на условията на пазара на труда и с намалението на реалния разполагаем доход на домакинствата.

Отбелязано е, че въведената от правителството програма за подпомагане на заетостта и доходите частично ще ограничава тези негативни ефекти.

Според БНБ засилената несигурност в икономиката и влошените нагласи на потребителите са предпоставка домакинствата да отложат покупките си на дълготрайни стоки и да увеличат размера на предпазните си спестявания.

За инвестициите в основен капитал се смята, че размерът им ще се понижи със 17% през 2020 г. в реално изражение изцяло поради очаквания спад на частните инвестиции.

БНБ отбелязва, че фактори, които ще допринасят за това, са влошените перспективи за търсенето на български стоки и услуги, свиването на потреблението на домакинствата, по-голямата несигурност и влошаването на финансовото състояние на фирмите, както и затягането на кредитните стандарти от страна на банките.

Въведените мерки за подпомагане на бизнеса, като временният мораториум за обслужването на заеми, предоставянето на безвъзмездни средства по програми на ЕС и гаранциите за заеми за малки и средни предприятия, се очаква да смекчат само частично негативните ефекти от пандемията върху финансовите условия и нагласите на фирмите и съответно върху готовността на мениджърите да започнат инвестиционни проекти.

Що се отнася до фискалната политика - тази на бюджета и на данъчните власти, прогнозата е, че през 2020 г. тя ще допринася положително за растежа на реалния БВП чрез по-високия размер на националните и на съфинансираните от ЕС разходи за правителствено потребление и инвестиции.

Приносът на нетния износ за растежа на реалния БВП през 2020 г. най-вероятно ще бъде отрицателен. Прогнозираното понижение на икономическата активност в основните търговски партньори на България и нарушаването на веригите за доставки се очаква да допринесат за спад на общия износ на стоки и услуги с 15.1%. По отношение на износа на услуги (по-специално транспорт и туризъм) БНБ смята, че спадът ще бъде по-голям от този при групата на стоките. Прогнозата за вноса на стоки и услуги също е за понижение през 2020 г. в съответствие с описаната низходяща динамика на частното потребление и инвестициите, които се характеризират със значителен вносен компонент, а също и поради по-слабия износ на стоки и услуги.

През 2021 г. БНБ предвижда частично възстановяване на икономическата активност и растеж на реалния БВП с 5.1%.

"За това ще допринася възстановяването на частното потребление в условията на плавно отслабване на несигурността, на умерено повишаване на заетостта, а също и на засилване на растежа на заплатите спрямо 2020 г. в съответствие с увеличението на производителността на труда.

Прогнозираме публичните инвестиции да продължат да допринасят положително за растежа на БВП, подкрепяни от по-добро усвояване на средствата от ЕС в последната фаза на програмния период 2014-2020 г. и от продължаващото изпълнение на големи инфраструктурни проекти, финансирани от националния бюджет.

Очаква се процесът на възстановяване на частните инвестиции да бъде сравнително бавен и приносът им за икономическия растеж да бъде нисък. Прогнозираното повишаване на външното търсене през 2021 г. ще бъде фактор за увеличение на износа на стоки и услуги, с което нетният износ ще допринася положително за растежа на реалния БВП", пише във второто издание на "Икономически преглед".

За 2022 г. БНБ предвижда икономическата активност да продължи да нараства, но с по-бавен темп (4.6%) и към края на годината реалният БВП да достигне нивото си от 2019 г.