Трето тримесечие банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на заемите от компании, отпускащи т.нар. "бързи кредити". От края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, до март миналата година кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше, напомня Investor.bg.

Предварителните данни на Българската народна банка показват, че в края на декември 2018 година вземанията по заеми на дружествата, специализирани в кредитиране, са в размер на 2,446 млрд. лв. (2,3% от БВП), докато в края на декември 2017 година бяха за 2,748 млрд. лева (2,7% от БВП ).

Те намаляват с 11% (302,3 млн. лева) на годишна база, а нарастват с 0,5% (12,6 млн. лева) в сравнение с края на септември 2018 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 92,4 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 94,5 млн. лева (в т.ч. 18,5 млн. лева през четвъртото тримесечие на 2018 г.), а закупените - 2,1 млн. лева (в т.ч. 0,4 млн. лева през четвъртото тримесечие на миналата година).

В централната банка изчислиха, че в матуритетната структура преобладават кредитите за над пет години, които са 1,073 млрд. лева в края на декември. Те се увеличават с 1,9% (19,9 млн. лева) в сравнение с година по-рано и с 1,2% (12,8 млн. лева) на тримесечна база.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 38,3% в края на декември 2017 г. до 43,9% в края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

Към 31 декември 2018 г. вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 664 млн. лева. Те намаляват с 15,7% (123,8 млн. лева) на годишна база, а се увеличават с 1,7% (11,2 млн. лева) на тримесечна.

Вземанията по кредити с матуритет до една година в края на миналата година са 498,5 млн. лева, като за една година намаляват с 11,8% (66,5 млн. лева), а нарастват с 2,5% (12,2 млн. лева) в сравнение с края на септември миналата година.

Към 31 декември размерът на необслужваните кредити е 210,5 млн. лева. Те намаляват с 38,5% (131,9 млн. лева) на годишна база и с 10,1% (23,6 млн. лева) на тримесечна.

В края на декември вземанията по кредити от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, намаляват на годишна база с 12% (265,9 млн. лева) до 1,943 млрд. лева. Спрямо края на септември те обаче се повишават с 3,7% (69,7 млн. лева), отчитат в БНБ. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 81,4% в края на декември 2017 г. до 80,2% в края на миналата година.

В края на декември вземанията по кредити от фирмите са 409,1 млн. лева, като намаляват с 8,3% (36,9 млн. лв.) на годишна база и с 10,9% (49,9 млн. лева) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по заеми от резиденти нараства от 16,4% в края на декември 2017 г. до 16,9% в края 2018 година.