Българската народна банка не може да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма, вкл. чрез придобиване на дългови инструменти, на Министерския съвет, на общините, както и на други държавни и общински институции, организации и предприятия. Това реши окончателно парламентът с приетите промени в Закона за Българската народна банка.

По отношение на персоналната независимост е предвидено при прекратяване на правомощията на член на Управителния съвет решението за това да бъде отнесено за разглеждане пред Съда на Европейския съюз.

При упражняване на макропруденциалния надзор БНБ наблюдава, идентифицира и оценява въздействието на системни рискове върху кредитните институции и банковата система, гласува Народното събрание.