През март 2020 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 процента, като запазва нивото си в сравнение с март 2019 г. и с февруари 2020 година.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през март 2020 г. e минус 0.56 процента. Спрямо март 2019 г. той намалява с 0.09 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с февруари 2020 г. нараства с 0.01 пр.п. ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България. Месечните стойности са изчислени като средноаритметични от дневните стойности. От 1 юли 2017 г., индексът ЛЕОНИА Плюс замени индекса ЛЕОНИА като база за изчисляване на основния лихвен процент.

Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове спада на годишна база през март с с 0.04 пр.п. до 0.02 на сто, а по тези в евро - с 0.08 пр.п. до минус 0.03 на сто .

Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове се понижават с 0.02 пр.п. до 0.12 процента, а по тези в евро - пада с 0.06 пр.п. до 0.10 на сто.

През март 2020 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява на годишна база с 0.57 пр.п. до 3.51 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.06 пр.п. до 2.89 на сто. Средният лихвен процент по кредитите на бизнеса, над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.02 пр.п. до 2.98 на сто, а по тези, договорени в евро - с 1.56 пр.п. до 2.24 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове намалява на годишна база през март с 0.19 пр.п. до 7.66 на сто, а по тези в евро - с 0.05 пр.п. до 4.43 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.27 пр.п. до 2.91 на сто, а по тези в евро - с 0.14 пр. п. до 3.48 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през март 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се понижава с 0.61 пр.п. До 9.00 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 0.23 пр.п. До 4.64 на сто. През март 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо март 2019 г. с 0.35 пр.п. до 3.19 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.23 пр.п. до 3.80 на сто