За периода юли - септември 2018 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 221 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. неистинските български банкноти са с 31 броя по-малко, съобщават от БНБ.

Относителният дял на задържаните през третото тримесечие на 2018 г. неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на септември възлиза на 0.000048%. В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2018 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (73.76%). Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лева представлява 0.00012% от общия брой на намиращите се в обращение в края на септември 2018 г. банкноти с този номинал.

В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 10 и 50 лева, съответно с 13.57% и 11.76%. За периода юли - септември са задържани и по 1 брой неистински банкноти с номинал 2 и 100 лева. За отчетния период не са задържани неистински банкноти от 5 лева. В периода юли - септември 2018 г. бяха регистрирани и задържани общо 71 броя неистински български разменни монети, от които 3 броя от 2 лева, 23 броя от 1 лев, 44 броя от 50 стотинки и 1 брой от 20 стотинки. Относителният дял на задържаните през третото тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на септември 2018 г. е 0.000003%.

През третото тримесечие на 2018 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 157 броя евро, 65 броя щатски долари и 57 броя банкноти от други чуждестранни валути.