В края на септември 2018 г. активите на банковата система достигат 103.2 млрд. лв., като нарастването им спрямо юни 2018 г. с 3.1 млрд. лв. (3.1%) е формирано основно от балансовата сума на кредитите и авансите. Това съобщават от БНБ.

Увеличават се също портфейлите с ценни книжа (със 150 млн. лв., 1.1%), главно дълговите ценни книжа, както и общият размер на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (със 141 млн. лв., 0.7%).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за периода януари - септември 2018 г. са 348 млн. лв. (при 549 млн. лв. година по-рано). През третото тримесечие на 2018 г. депозитите се увеличават с темп, сходен с отчетения през предходното тримесечие.

Брутните кредити и аванси нарастват с 2.7 млрд. лв. (3.2%) спрямо края на юни. В брутния кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличават всички видове вземания. Кредитите за нефинансови предприятия и за домакинства са съответно с 537 млн. лв. (1.6%) и 375 млн. лв. (1.8%) повече спрямо края на юни.

Вземанията от сектор "държавно управление" нарастват с 97 млн. лв. (15.7%), а тези от други финансови предприятия - с 414 млн. лв. (15.2%). През тримесечието продължава тенденцията към намаление на размера и на дела на необслужваните кредити и аванси.

В края на септември брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система възлиза на 7396 млн. лв. (при 7702 млн. лв. към 30 юни 2018 г.), като делът му в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 8.5% (при 9.1% в края на юни).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) намалява през тримесечието до 3394 млн. лв. и съставлява 4.1% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 4.4% в края на юни).

При депозитите в банковата система през третото тримесечие е отчетено нарастване с 2.8% (2.4 млрд. лв.) до 88.6 млрд. лв. Прирастът се дължи основно на депозитите от нефинансови предприятия и на тези от домакинства, които са съответно с 1.4 млрд. лв. (5.7%) и 1.0 млрд. лв. (2.0%) повече спрямо края на юни.

Ликвидният буфер на банковата система възлиза на 26.0 млрд. лв. в края на септември, като отбелязва увеличение с 1.4 млрд. лв. (5.8%) спрямо юни 2018 г. Отношението на ликвидно покритие2 достига 322.2% в края на третото тримесечие. Размерът на собствения капитал в баланса на банковата система възлиза на 12.5 млрд. лв. в края на септември. През тримесечието той се увеличава с 441 млн. лв. (3.7%) главно поради нарастването на печалбата.