Центърът за градска мобилност /ЦГМ/ взима заем от Българската банка за развитие в размер на 15 млн. лв. за финансиране на разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача. Това се посочва в доклад до Столичния общински съвет, който трябва да бъде разгледан на сесия на съвета на 9 юли.


Срокът на кредита е 60 месеца, с деветмесечен гратисен период по главницата и лихва не по-малко от 3 процента за целия период на кредита.

Вносителите на доклада посочват, че през март дружеството е реализирало продажби в размер на 9492 хил. лв., а извършената транспортна задача е в размер на 10 151 000 лв. През април дружеството е реализирало 4 061 000 лв. от продажба на превозни документи /от платено паркиране няма приходи/. Извършената транспортна задача е в размер на 10 151 000 лв.

През май дружеството е реализирало продажби в размер на 8367 хил.лв. /в това число 5 902 000 лв. от продажба на превозни документи и 2 465 000 лв. от платено паркиране/, а извършената транспортна задача е в размер на 9 488 000 лв.

Поради намаления обем на продажбите на превозни документи ЦГМ дължи на транспортните оператори 5 669 000 лв. за разплащане на извършена през периода март-май 2020 г. транспортна задача /1 446 000 лв. за март, 2 510 000 лв., за април и 1 713 000 лв. за май/.

В доклада се посочва, че заради извънредното положение беше преустановена продажбата на превозни документи (еднократна карта за пътуване) от водачите на превозните средства от наземния транспорт. Съпоставката с минали периоди показва, че "Столичен автотранспорт" и "Столичен електротранспорт" не реализират приходи в размер на 500 000 лв. месечно от продажбата на превозни документи. Отделно от това, за периода на извънредното положение се въведоха мерки, свързани с контрола по редовността на пътниците, което се отрази съществено на приходите от продажба на превозни документи от ЦГМ. При отсъствие на контрол /каквито периоди имаше през извънредното положение/ значително се увеличи гратисът при пътуванията с обществения транспорт.

Направените в ЦГМ прогнози до края на годината показват, че въпреки планираното разширение на зоните за почасово платено паркиране и предстоящото приемане на нова Икономическа рамка на обществения транспорт за периода юли-декември 2020 година, приходите ще са с 30 на сто по-малко спрямо предходната 2019 година, а задълженията към транспортните оператори ще продължават да се увеличават /в размер на около 15 млн. лв. към 30 септември 2020 г./. Това би довело до невъзможност от страна на транспортните оператори да разплащат своевременно поетите ангажименти към своите контрагенти и дължимите възнаграждения на водачите на превозни средства, отбелязват в доклада. Разчетите и анализът на тенденциите за обема на пътникопотока показва, че към декември ще е налице дефицит на приходи за разплащане на задължения на ЦГМ към транспортните оператори.

Считаме, че не бива да се допуска формирането на задължения към транспортните оператори, тъй като това би застрашило финансовата им стабилност и би довело до формиране от тяхна страна на задължения към персонал и доставчици.