Печалбата на банковата система към 30 септември възлиза 1,22 млрд. лв., докато година по-рано тя е била 872 млн. лв. Това сочи ръст на годишна база от близо 40% (39,9%), показват изчисленията на Investor.bg въз основа на новите данни, публикувани от Българската народна банка (БНБ).

В края на септември размерът на собствения капитал в баланса на банковата система възлиза на 12,5 млрд. лв.

През третото тримесечие на тази година той се увеличава с 3,7% (441 млн. лв.) главно поради нарастването на печалбата.

Към 30 септември активите на банковата система достигат 103,2 млрд. лв., като нарастването им спрямо края на второто тримесечие е с 3,1% (3,1 млрд. лв.), като е формирано основно от балансовата сума на кредитите и авансите. 

Увеличават се също портфейлите с ценни книжа (със 150 млн. лв., 1,1% на тримесечна база), главно дълговите ценни книжа, както и общият размер на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (със 141 млн. лв., 0,7%).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за периода от девет месеца са 348 млн. лв. (при 549 млн. лв. година по-рано).

През третото тримесечие на 2018 г. депозитите се увеличават с темп, сходен с отчетения през предходното тримесечие. Брутните кредити и аванси нарастват с 3,2% (2,7 млрд. лв) спрямо края на юни.

В брутния кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличават всички видове вземания.

Кредитите за фирмите и домакинствата са съответно с 1,6% (537 млн. лв.) и с 1,8% (375 млн. лв.) повече спрямо края на юни.

В централната банка отчитат, че нарастват вземанията от сектор "Държавно управление" с 97 млн. лв. (15,7%), а тези от други финансови предприятия - с 414 млн. лв. (15,2%).

През третото тримесечие на тази година продължава тенденцията към намаление на размера и на дела на необслужваните кредити и аванси.

Данните на БНБ показват, че в края на септември брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система възлиза на 7,396 млрд. лв., като намалява с 306 млн. лева, като делът му в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 8,5% (при 9,1% в края на юни).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) намалява в периода юли-септември до 3,394 млрд. лв. и съставлява 4,1% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 4,4% в края на юни).