Отпада граничният контрол за застраховка "Гражданска отговорност" и "Зелена карта" по отношение на автомобилите от Черна гора. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор, позовавайки се на решение решение на Европейската комисия (ЕК) 2021/1145 от 30 юни 2021, публикувано в Официален Вестник на Европейския съюз на 13 юли 2021 г.

В него се посочва, че на 6 януари 2021 г. е подписан Анекс към Многостранно Споразумение между Националните бюра на държавите членки на ЕС, Националните бюра на Андора, Босна и Херцеговина, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Великобритания и Националното бюро на Черна гора на основание чл. 8, параграф 1, втора алинея от Директива 2009/103/ЕО от 16 септември 2009 година относно застраховката "Гражданска отговорност" при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (Директива 2009/103/ЕО).

В съответствие със споразумението, националните бюра на всички държави членки поотделно, гарантират (съгласно разпоредбите на националното си законодателство в областта на задължителното застраховане) уреждането на претенции във връзка с настъпили на тяхна територия застрахователни събития, причинени от такива превозни средства, които обичайно се намират на територията на Черна гора.

Във връзка с това Черна гора придобива качеството на асоциирана страна към Международното споразумение и на основание чл. 8, параграф 2 от Директива 2009/103/ЕО, считано от 2 август 2021 г., всички автомобили, регистрирани в Черна гора, имат право да влизат на територията на държавите членки на ЕС, в т.ч. и България, без да представят данни за наличната застраховка "Гражданска отговорност" и сертификат "Зелена карта". По този начин отпада граничният контрол за застраховка "Гражданска отговорност" и сертификат "Зелена карта" по отношение на автомобилите, регистрирани в Черна гора.

Решението на Европейската комисия се отнася и до автомобилите с регистрация в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, тъй като тази държава остава страна по Многостранното споразумение.