През миналата година активите на небанковия финансов сектор се повишават с 47,2% до 38 млрд. лева, посочва Комисията за финансов надзор (КФН) в отчет за дейността си през 2017 гоина пред Народното събрание, публикуван от деловодството на парламента.

Най-голям принос за това увеличение имат небанковите инвестиционни посредници (36,6 пр. п.), както и пенсионните фондове (7,4 пр. п.).

Активите на застрахователите растат с 2 пр. п.

Като година на предизвикателства описва КФН 2017 г. пред депутатите. През миналата година институцията извърши преглед на активите на пенсионните фондове, както и на балансите на застрахователните и презастрахователните дружества. 

Институцията вече е независима и във финансово отношение - със самостоятелен бюджет, който се сформира от таксите на надзорните лица, а не е чрез държавна субсидия.

Приходите на Комисията от регулаторна и надзорна дейност през миналата година са в размер на 6,76 млн. лева, като най-голям относителен дял заемат държавните такси и постъпленията от санкции. Разходите обаче са за 11 млн. лева - за персонал, текуща издръжка, членски внос в европейски органи и т.н.

Така КФН е получила трансфер от централния бюджет, който е в размер на 38,47% от разходната част на бюджета, както и от социалното министерство по програмата "Старт на кариерата", който е в размер на 0,06% от разходната част.

Като цяло през 2017 година със законодателни промени се повиши прозрачността на пазарите на финансови инструменти и се гарантира по-добра защита за инвеститорите, както и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти, е записано още в отчета.

Документът отчита още и намаляване на броя на застрахователите - от 29 на 26 през миналата година. Отнет е един лиценз на едно дружество, което извършва дейност в сферата на небанковото инвестиционно посредничество и пет лиценза на дружества със специална инвестиционна цел.

КФН е отнела и правото да извършва дейност на единствената взаимозастрахователна кооперация у нас, е видно още от доклада.

Извършени са 833 дистанционни проверки по документи на застрахователи и Гаранционния фонд и общо 20 проверки на място в тези дружества. Пенсионноосигурителните дружества се проверяват ежедневно (общо почти 7 хил. проверки), като по този начин се следят сделките с активи, които сключват фондовете и спазването на правилата за инвестиране от този тип дружества.