Варненският административен съд осъди Българска народна банка (БНБ) да заплати на жена с инициали Ю.П.Й. обезщетение за имуществени вреди в размер на близо 5000 лв., претърпени в периода от 25 юли 2014 г. до 6 ноември 2014 г., съобщиха от съда.

В съобщението се отбелязва, че вредите са вследствие на извършено от БНБ нарушение на правото на Европейския съюз, което се изразява в това, че националната банка не е взела решение за обявяване на липса на наличност на депозитите в "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ) в императивния срок от пет работни дни, съгласно приложима с директен ефект разпоредба на Европейския парламент и на Европейския съвет, относно схемите за гарантиране на депозити.

Делото е образувано по два иска на ищцата против БНБ за сумата от 500 лв., представляваща лихва за забавено плащане на сумата от 100 000 евро, които са гарантиран размер на нейните вложения в КТБ и за сумата от 32 950 лв. - разлика между размера на вложенията на ищцата в КТБ и изплатения ѝ гарантиран депозит.

В съобщението се казва, че в хода на делото, по искане на страните, съдът е допуснал и приел съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ), като намерението е било да се изчисли размера на лихвата в лева, начислена върху сумата от 196 000 лв., както и размера на законната лихва за забава върху сумата. Отбелязва се, че съдебният състав, воден от разбирането, че за извършеното нарушение на правото на ЕС БНБ дължи обезщетение само за периода на забава - от момента, в който реално ищцата е трябвало да има достъп до депозита си до момента, в който нарушението е преустановено, а именно за периода от 25 юли 2014 г. до 6 ноември 2014 г. и основавайки се на приетото заключение на ССЕ, определи реално претърпяната от ищцата вреда по смисъла на чл.4 от ЗОДОВ, която е в размер на 4382.32 лв.

Съдът реши, че над този размер и извън посочения период, претенцията е недоказана и следва да се отхвърли като неоснователна.

Съдът отхвърли иска на ищцата срещу БНБ, с който се претендира обезщетение за имуществена вреда за сумата от 32 950 лева, причинена от неправомерни действия, нарушаващи приложими с директен ефект норми на Общностното право и неправомерно бездействие, изразяващо се в неупражняване на ефективен и ефикасен банков надзор.

Решението на съда може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.