На месечна база понижението е с 0,2 процентни пункта, а годишният паралел показва значително намаление от 1,2 процентни пункта. От началото на годината до момента броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е намалял с над 15 хил., като през март те са 221 600 лица.

Спрямо февруари регистрираните безработни са с 9 011 души по-малко, а спрямо година по-рано – с 40 171. Един от обичайните фактори за това е сезонната заетост, отчитат от държавната агенция.

Новорегистрираните безработни през месеца са 21 741, като в тази група младежите заемат дял от 24%, лицата над 50 г. – 27%, самоопределилите се като роми са 13%, а лицата с увреждания – близо 5%.

Започналите работа на първичния пазар безработни през март са 19 814 – с над 25% повече спрямо предходния месец. В тази група около 10% са продължително безработни лица, а над 25% са лица с основно и по-ниско образование.

По-големият брой започнали работа се дължи и на субсидираната заетост. През март те са общо 2 492 лица, включително 1 598 по програми, 812 по схеми на ОП Развитие на човешките ресурси и 82 по насърчителни мерки. Спрямо година по-рано се наблюдава двойно нарастване на включените в инициативите на активната политика. Чрез трудовите посредници през март над 5 500 безработни са активирани да ползват предлаганите услуги от Агенцията по заетостта.

Спрямо месец по-рано прави впечатление нарастването с над 50% на регистриралите се неактивни, чийто брой достига 1 304 лица. Освен към безработни, услугите, предоставяни в бюрата по труда, са насочени също към заети, учащи и пенсионери. 273 лица от тези групи са намерили заетост чрез бюрата по труда през месеца, като пенсионерите заемат дял от 70%.

бявените свободни работни места от реалната икономика през март са 23 131. Спрямо месец по-рано е налице съществен ръст от близо 45% в потребностите от работна сила. Данните говорят за явно оживление на трудовия пазар, като традиционно над 80% от местата са обявени от частния сектор.

Най-много са работните места в сферата на: хотелиерството и ресторантьорството – 5 449 или 23% от заявените; Преработващата промишленост - 4 746 или 20% от заявените; Търговията - 3 692 или 16% от заявените.

Най-търсените групи професии през март обхващат работещите в сферата на персоналните услуги, продавачите, работниците в добивната и преработваща промишленост, работниците по събиране на отпадъци, работниците в селското стопанство, водачите на МПС и подвижни съоръжения, операторите на стационарни машини и съоръжения и др.