Правителството прие решение за одобряване на основните параметри и бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г. и за одобряване на актуализация на стратегията за управление на държавния дълг. 
През следващия тригодишен период се предвижда запазване на политиката в областта на данъчното облагане. През 2011-2012 г. заплатите в бюджетната сфера няма да се намаляват, но и няма да се увеличават.  До 2012 г. се запазва и номиналният размер на средствата за пенсии, достигнат през предходната година, като се предвижда за 2013 г. средствата да се определят на базата на механизъм за осъвременяване на пенсиите.
Размерът на разходите спрямо БВП се запазва под прага от 40 на сто, а резултатът от реформите в отделните сектори ще осигури допълнителна възможност за оптимизация на публичния сектор. Дефицит не по-голям от 2.5 на сто за 2011 г., 1.5 на сто за 2012 г. и един процент за 2013 г., предвижда правителството. 
В бюджетната прогноза реалният растеж на БВП е за 3.6 процента през 2011 г., 4.7 процента през 2012 г. и 4.9 процента през 2013 г. Предвижданата средна инфлация за периода е съответно 3.6 на сто за 2011 г., 3.5 на сто през 2012 г. и 2.7 процента през 2013 г.