По-строги от сега регламентираните проверки за обвързаност между клиенти с големи кредитни експозиции ще бъдат прилагани от банките у нас от 1 януари 2019 година. Това реши УС на БНБ на свое заседание, като прие Насоки относно свързаните клиенти по чл. 4, параграф 1, т. 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2017/15), издадени от Европейският банков орган и публикувани на официалната му страница.