Акциите са с номинална стойност 1 лв. всяка и представляват 14.86% от капитала на дружеството.

Ивайло Мутафчиев притежава пряко 46 750 000 броя акции, представляващи 42.50% от капитала, а Цеко Минев има 46 750 000 броя акции или 42.50% от капитала на дружеството - обект на търгово предложение.

На 09.01.2014 г. Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев са сключили споразумение за обща политика по отношение упражняване на правата си на акционери на Банката чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас и публикуване на търгово предложение при условията на съгласувани действия.

Предлаганата цена е равна на среднопретеглената цена за последните три месеца и е по-висока от най-високата заплатена цена от предложителите и свързаните с тях лица през последните шест месеца преди регистрацията на предложението, както и от изчислената справедлива цена.

Упълномощеният инвестиционен посредник Първа финансова брокерска къща ООД, ще събира комисиони от приелите чрез него търговото предложение акционери във връзка с изпълнението на писменото заявление за приемане на търговото предложение и за извършените трансфери в Централния депозитар, а именно: 1% върху подлежащата на изплащане сума, но минимум 5 лева, освен ако друго не е уговорено в договора с клиента.

Вчера акциите на ПИБ АД рязко поскъпнаха до 3.335 лв. за лот при прехвърлени 70 806 лота.

Откакто в началото на тази година стана ясно, че двамата основни акционери възнамеряват да отправят търгово предложение към останалите инвеститори в капитала на банката, нейната пазарна капитализация нарасна с 33%.