Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на едноличен контрол от страна на Национална банка на Гърция (Гърция), върху Юробанк Ергасиас (Гърция) и неговите дъщерни предприятия в страната, като комисията постанови незабавно изпълнение на решението. В България те контролират «ОББ” АД, «Юробанк И Еф Джи” България АД (Пощенска банка), «И Еф Джи Лизинг” АД и др. КЗК установи, че в резултат на оценяваната сделка ще настъпят хоризонтални ефекти на пазарите за предоставяне на банкови, финансови, лиз...